വിരട്ടലൊക്കെ കയ്യില്‍ വെച്ചാല്‍ മതി, ഏതു കൊലകൊമ്പനായാലും നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി