കളിക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണെണ്ണ കുടിച്ചു, ഒന്നരവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം