കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥിനിക്ക് പീഡനം, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍ പിടിയിൽ