തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ കെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കി