ബസ് ചാർജ് മിനിമം 10 രൂപ, ഓട്ടോ ചാര്‍ജ് 30, നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനവിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം