നാളത്തെ ഭാരത് ബന്ദ്: കടകൾ അടപ്പിച്ചാൽ അറസ്റ്റ്, അക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡിജിപി