സ്പീക്കര്‍ ഗവര്‍ണറെ കണ്ടു; നിയമസഭാസമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നല്‍കാമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍