വൈദ്യുതി കമ്പി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിൽ പൊട്ടിവീണ് 8 പേർ വെന്തുമരിച്ചു