വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പത്തുവയസുകാരന്റെ പിതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ