നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ശരത്ത് പതിനഞ്ചാം പ്രതി, ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയായി തുടരും