പ്രതി സ്ഥാനത്ത് എത്ര ഉന്നതനായാലും നടപടി, അതി ജീവിതയ്‌ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി