നെയ്യാറ്റിൻകര ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു, ബാലചന്ദ്രകുമാറിനെ അറിയാമെന്ന് ബിഷപ്പ്