വിജയ് ബാബു ഇന്ന് എത്തില്ല, മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയിൽ