വിജയ് ബാബു മടങ്ങിയെത്തി, അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതികരണം