നടന്‍ ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് ജാമ്യമില്ല,14 ദിവസം റിമാൻഡിൽ