കുട്ടികള്‍ക്ക് മുൻപിൽ നഗ്നത പ്രദര്‍ശനം, നടന്‍ ശ്രീജിത്ത് രവി അറസ്റ്റിൽ