കോവിഡ് രൂക്ഷമായതിനാൽ 9 വരെ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍;യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കൊക്കെ