കര്‍ഷക ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്കായി പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കടക്കം സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി