ആരോഗ്യ,കാര്‍ഷിക മേഖലകള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം മുംബൈ -കന്യകുമാരി കോറിഡോറിന് 65,000 കോടി; ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു