അറബി കടലും പുഴയുടെ കൈവഴികളും ചേർന്ന് ഈ ഗ്രാമം ഒരു ഉപദ്വീപിന്റെ പരിവേഷമണിയുന്നു