ലോക്ഡൗൺ; വിളിപ്പാടകലെ ഡോര്‍ ഡെലിവറി സംവിധാനവുമായി സപ്ലൈകോ