ജില്ലയിൽ 273 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്: 257 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ