ജില്ലയിൽ 2482 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റിവിറ്റി നിരക്ക്: 27.82%